loading

กำลังโหลด

Thailand Smart City Expo 2023

พฤศจิกายน 2023

Project: Thailand Smart City Expo 2023

Location: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand

Client: Korea Alpha System

Thailand Smart City Expo 2023 เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของอาเซียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City)* และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน หมวดหมู่ของเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ โทรคมนาคมอัจฉริยะ(Smart Telecom), พลังงานอัจฉริยะ(Smart Energy), การดำรงชีวิตอัจฉริยะ(Smart Living), อุตสาหกรรมและการค้าปลีกอัจฉริยะ(Smart Industry & Retail), การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ(Smart Mobility), สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Environment) และการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ(Smart Healthcare) ในงานแสดงสินค้านี้ยังมีการจัดรวมสัมมนาและกิจกรรมสร้างเมืองอัจฉริยะเข้าไว้ด้วย ลูกค้าของเราคือ Korea Alpha System ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิดีโอ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของยุคข้อมูลไอทีที่ทันสมัย พิกโซ่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและผลิตบูธ ติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดแสง และให้เช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ * เมืองอัจฉริยะ(Smart City) หมายถึงเมืองที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อการบริการและการบริหารเมืองที่ดีขึ้น ในขณะที่ยังคงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


อัลบั้มอื่นๆ