loading

กำลังโหลด

Vietstock Expo & Forum 2023

ตุลาคม 2023

Project: Vietstock Expo & Forum 2023

Location: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho-Chi-Minh City, Vietnam

Client: Gyeongnam Technopark (GNTP)

Vietstock Expo & Forum 2023 เป็นงานแสดงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเนื้อสัตว์ระดับนานาชาติชั้นนำของเวียดนาม โดยเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจแบบครบวงจรที่ไม่เหมือนงานอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) แบบจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) สำหรับอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ให้ได้มาพบกัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เกิดแนวคิดและแนวทางแก้ไขใหม่ พิกโซ่ขอขอบคุณ Gyeongnam Technopark (GNTP) ซึ่งเป็นลูกค้าประจำของเรา สำหรับความไว้วางใจที่มอบให้เราทำโปรเจกต์นี้ เราสร้างโครงสร้าง Korean Pavilion ทั้งหมด และให้การสนับสนุนคำร้องขอใดๆ จากลูกค้าของเรา เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าและบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้ * จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork or Farm to Table) หมายถึงกระบวนการหรือการเดินทางที่อาหารนำมาจากฟาร์มที่ผลิต ไปยังโต๊ะของผู้บริโภค ที่มีการบริโภคผลผลิต คำนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร การแปรรูป การจำหน่าย และการบริโภค โดยเน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร โดยเน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใส ความยั่งยืน และการติดตามและตรวจสอบได้ ในระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหาร


อัลบั้มอื่นๆ